normativa.infocentre.es

Dictament 1/2019, sobre el Reial decret llei 20/2018, mesures urgent per a l’impuls de la competitivitat económica en el sector de la industria i el comerç a Espanya. Catalunya.