normativa.infocentre.es

Ordre EMC/129/2019. Calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i diez festius 2020 i 2021. Catalunya