normativa.infocentre.es

Edificació i construcció

Serveis Documents Esborranys Enllaços
 
- Accés a la legislació vigent aplicable a la teva empresa, productes i serveis. DL Abstract. Més informació
 
- Accés a les referències de les normes publicades pels organismes de normalització. NT Alerta. Més informació
 
- Servei pregunta-resposta. Consulta a l'expert. Més informació
 

Documents

Guia de tramitació de l'autoconsum (versió preliminar). IDAE
Guia d'instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendis d'estructures. Tecnifuego
Guia per a la implementació de la CPR. Reglament de productes de construcció aplicat als cables elèctrics.
Guia metodològica per realitzar auditories energètiques.
Guia pràctica "El manteniment Integral als edificis d'habitatges".
Guia tècnica d’accessibilitat en l’edificació 2001.
Guia nº 1 Solucions d’Aïllament amb Poliestirè Expandit (EPS).
Guia nº 2 Solucions d’Aïllament amb Poliestirè Extruït (XPS).
Guia nº 3 Guia Tècnica per a la Rehabilitació de l’Envolupant Tèrmica dels Edificis amb Llanes Minerals Aïllants.
Guia nº 4 Solucions d’Aïllament amb Poliuretà (PUR).
Guia nº 5 Soluciones d’Aïllament amb Envidrament i Tancament Envidrat.
Guia nº 6 Solucions d’Aïllament amb Escumes Flexibles.
Guia sobre el projecte de demolició. AEDED.
Guia tècnica d'eficiència energètica en il·luminació. Oficines. IDAE
Com es comprova el marcat CE en l'àmbit del Reglament europeu de productes de la construcció (Reglamento UE 305/2011). Novembre 2013
Catàleg d’elements constructius.
Manual d’avaluació d’estructures afectades per corrosió de l’armadura.
Nota informativa sobre la Llei 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció.
Estudi i resultats d’assajos acústics en obres reals, incloses medicions "in situ", amb elements constructius de plaques de guix laminat (PYL) amb llanes minerals, aplicat l’Opció General i Simplificada que contempla el CTE.
Resum de l’Estudi i resultats d’assajos acústics en obres reals, incloses medicions "in situ", amb elements constructius de plaques de guix laminat (PYL) amb llanes minerals, aplicat l’
Reglament UE 305/2011. Productes de construcció. Guia per a la preparació de la documentació a realitzar pel fabricant per al marcatge CE i la documentació a emetre pels organismes notificats (03-07-2013).

Enllaços

Agenda de la construcció sostenible
Arquinex – Portal de arquitectura y construcción
Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA)
Asociación Española de Fabricantes de escaleras portátiles (AFESPO)
Asociación Española de Fabricantes de Impermeabilizantes Asfálticos
Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE)
Asociación Nacional de Constructores de Obras (ANCOP)
Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT)
Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE)
Asociación para la Construcción de Estructuras Metálicas (ASCEM)
Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG)
Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (ATEDY)
Catàleg d’elements constructius del Codi Tècnic de l’Edificació. Ministerio de Fomento
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
Certificació eficiència energètica en edificis - Documents informatius. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Certificació eficiència energètica en edificis - Documents reconeguts. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Código Técnico de la Edificación
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO)
Construdatos
Construnario – Diccionari de la construcció
CTE.C – Eina d’ajuda per a l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació. Ministerio de Fomento
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
Diccionari visual de la construcció. Departament de Territori i Sostenibilitat
Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció.
Disposicions i documents d’interès de la Directiva de Productes de la Construcció (89/106/CEE) i la seva situació respecte la seva aplicabilitat.
El diario de la discapacidad
Fundación Estudios Calidad Edificación Asturias (FECEA)
Gestió d'Infraestructures S.A (GISA)- Generalitat de Catalunya
Guia d’aplicació de la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció.
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
Institut Gaudí de la Construcció
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)
Inter-modal Steel Building Association (ISBA)
Miliarium.com – Ingeniería Civil y Medio Ambiente
Ministerio de Fomento
Portal Construarea
Portal Constructecno
Portal Construible.es
Portal Construmatica
Portal de la energía renovable
Soloarquitectura.com
Unión Europea. Síntesis de legislación. Construcción
World Steel Association