normativa.infocentre.es

Energia

Serveis Documents Esborranys Enllaços
 
- Accés a la legislació vigent aplicable a la teva empresa, productes i serveis. DL Abstract. Més informació
 
- Accés a les referències de les normes publicades pels organismes de normalització. NT Alerta. Més informació
 
- Servei pregunta-resposta. Consulta a l'expert. Més informació
 

Documents

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial.
Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. Enllumenat.
Biocarburants.
Biomasa.
Conjunts d’aparellatge per a instal·lacions fotovoltaiques.
Document de preguntes i respostes sobre l’aplicació del RITE. Setembre 2008.
Document divulgatiu DB-HE del CTE.
Energia Eòlica.
Energia Solar Tèrmica.
  Guia de les principals verificacions periòdiques a l'empresa - Foment de Treball Nacional
Guia de tramitació de l'autoconsum (versió preliminar). IDAE
Guia metodològica per realitzar auditories energètiques.
Guia tècnica sobre Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.
Guia tècnica eficiència energètica EA 01. Eficiencia energètica
Guia tècnica eficiència energètica EA 02. Nivels d'il·luminació
Guia tècnica eficiència energètica EA 03. Resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa o molesta
Guia tècnica eficiència energètica EA 04. Components de les instal·lacions
Guia tècnica eficiència energètica EA 05. Documentació tècnica, verificacions i inspeccions
Guia tècnica eficiència energètica EA 06. Manteniment de l'eficiència energètica de les instal·lacions
Guia tècnica eficiència energètica EA 07. Mesuraments luminotècnics en les instal·lacions d'enllumenat
Guia tècnica eficiència energètica Annex I. Exemples d'aplicació del Reglament d'eficiència energètica en enllumenat exterior
Guia tècnica eficiència energètica Annex II. Criteris generals per a la redacció d'un projecte d'enllumenat
Guia tècnica eficiència energètica Annex III. Actuacions a les instal·lacions d'enllumenat
Guia tècnica d'eficiència energètica en il·luminació. Oficines.
Guia nº 1. Guia tècnica de manteniment d'instal·lacions tèrmiques.
Guia nº 2. Guia Tècnica sobre Procediments per a la Determinació del Rendiment de Plantes Refredadores d’Aigua i Equips Autònoms de Tractament d’Aire.
Guia nº 3. Guia Tècnica sobre Disseny i Càlcul d’Aïllament Tèrmic de Conduccions, Aparells i Equips.
Guia nº 4. Guia tècnica sobre torres de refrigeració.
Guia nº 5. Guia Tècnica Procediment de inspecció periòdica de eficiència energètica per a calderes.
Guia nº 6. Guia Tècnica Comptabilització de consums.
Guia 12-2000 de ASRHAE. Minimizando el riesgo de Legionellosis asociado a instalaciones de agua del edificio.
Guia pràctica de l'energia. Consum eficient i responsable.
Guia pràctica "El manteniment Integral als edificis d'habitatges".
Guia pràctica per convertir-se en autoconsumidor en 5 passos. IDAE.
Guia nº 7. Comentaris RITE - 2007. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als edificis.
Versió consolidada del RITE 2007 – setembre de 2013
Manual d'instal·lacions receptores gas natural.
Manual d'auditories energètiques.
Mapa de potencial de generació d'energia solar fotovoltaica.
Minicentrals hidroelèctriques.
Programa de Càlcul d’Aïllaments.
Projecte de Reial Decret que estableix requisits per a la recàrrega de vehicles elèctric (ITC-BT-52) i modifica altres ITC del REBT
Publicacions SEDIGAS (Manuals, recomanacions, etc..)
Recomanació sedigas RS-U-03. Condicions d’evacuació de productes de la combustió en aparells de gas de producció d’aigua calenta sanitària, calefacció o mixtes.
Referencias sobre autoconsumo de energía eléctrica en la normativa vigente. IDAE. Febrer 2012.
Estudi i guia metodològica de ciutats intel·ligents.

Enllaços

Agència Internacional d' Energies Renovables (IRENA). Atles mundial
Ambienteyclima.com
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)
ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica)
Asociación de la Industria Fotovoltáica (ASIF)
Asociación de mayoristas de saneamiento, calefacción, fontanería, gas, aire acondicionado y afines (AMASCAL)
Asociación de Productores de Energías Renovables
Asociación de Técnicos en Energía de Andalucía (ATEAN)
Associació catalana de tècnics en energia, climatització i refrigeració (ACTECIR)
Associació d’Empresaris Instal·ladors i Mantenidors de la Comunitat de Madrid (ASIMCCAF)
Associació de Fabricants d’Equips de Climatització (AFEC)
Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA)
Associació Nacional d’Empreses de Fred i Climatització (ANEFRYC)
Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració (ATECYR)
Caloryfrio.com
CENSOLAR (Centro de Estudios de la Energía Solar)
Centro Nacional de Experimentación en Tecnologías del Hidrógeno y las Pilas de Combustible
Certificació d’eficiència energètica en edificis - Documents informatius
Certificació d’eficiència energètica en edificis - Documents reconeguts
Certificació energètica d'edificis de nova construcció
Certificat d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció i Registre de certificats – ICAEN
Club Espanyol de l’Energia
Confederació Nacional d’Empresaris Instal·ladors i Mantenidors (CNI)
Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra incendios, Electricidad y Afines (CONAIF)
Energías Renovables
Energuia.com – La guía de la Energía
ERA SOLAR – Revista tècnica d'energia solar
European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF)
EUROSOLAR (European Association for Solar Energy)
Federació Catalana d'Associacions Territorials d'Empresaris instal·ladors d'electricitat, fontaneria, climatització i afins de Catalunya (FERCA)
Global Energy - Esdeveniments per al sector energètic
Institut Català d’Energia (ICAEN)
Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE)
International Institute of Refrigeration (IIR)
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER)
Portal de las energías renovables
Portal del instalador
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) – Documents reconeguts
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) – Documents d’interès
SEDIGAS (Asociación Española del Gas)
Servei de consultes sobre certificació d'eficiència energètica d'edificis – ICAEN
Sistema d'informació geogràfica sobre energia fotovoltaica (PVGIS)
SODEAN (Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía, S.A.)
Solomantenimiento.com
Tecnicsuport.com
The International Solar Energy Society (ISES)

 

 

Guia tècnica d'eficiència energètica en il·luminació.