normativa.infocentre.es

Marcatge CE i bens d’equipament

Serveis Documents Esborranys Enllaços
 
- Accés a tota la normativa de marcatge CE: Directives, referències de les normes harmonitzades i informació complementària. Més informació
 
- Servei pregunta-resposta. Consulta a l'expert. Més informació
 

Documents

Guia d’aplicació de la Directiva 73/23/CEE de material elèctric
Nota: La guia adjunta és l’única disponible en castellà, tot i que la Directiva 73/23/CEE ha estat derogada per la Directiva 2006/95/CE.
Guia d’aplicació de la Directiva 2006/95/CE de baixa tensió (en anglès)
Guia d’aplicació de la Directiva 89/336/CEE de compatibilitat electromagnètica
Nota: La guia adjunta és l’única disponible en castellà, tot i que la Directiva 89/336/CEE ha estat derogada per la Directiva 2004/108/CE.
Guia d’aplicació de la Directiva 2004/108/CE de compatibilitat electromagnètica (en anglès)
Guia de requisits per a la comercialització dels equips segons la Directiva CEM
Guia d’aplicació de la Directiva 2006/42/CE de màquines
Fitxa tècnica de prevenció. Màquines segures
Guia d'aplicació de la Directiva 95/16/CE d'ascensors (en anglès)
Preguntes sobre la transició de la Directa 98/37/CE a la Directiva 2006/42/CE
Guia Atex sobre els aparells i sistemes de protecció per a us en atmosferes potencialment explosives.
Nota: La guía adjunta es la única disponible en castellano, si bien en inglés se ha actualizado en 2012.
Guía de aplicación de la Directiva 94/9/CE de aparatos y sistemas de protección en atmósferas explosivas ATEX (en anglès)
Guia d'aplicació de la Directiva 94/9/CE d'aparells i sistemes de protecció en atmosferes explosives ATEX (en anglès)
Guia de aplicació de la Directiva 200/9/CE d'instal·lacions de transport de persones per cable (en anglès)
Guies d'aplicació de la directiva d'equips a pressió.
Guia d'aplicació de la Directiva 87/404/CEE sobre recipients a pressió simples (en anglès)
Guia d'aplicació de la Directiva 89/686/CE d'equips de protecció individual EPI's (en anglès)
Guia d'aplicació de la Directiva 2009/48/CE sobre la seguretat de les joguines (en anglès)
Joguines. Guia per a patinets. 20-01-2012 (en anglés)
Joguines. Legislació comunitària aplicable als flotadors de seient. 26-04-2001 (en anglés)
Joguines. Un producte, éstà en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 88/378/CEE o no?. És una joguina? 14-03-2007 (en anglés)
Joguines. Criteris de classificació de les miniatures, ensamblatge, pintura i els seus accesoris. 13-02-2003  (en anglés)
Joguines. Guia per a diferenciar nines per a col·leccionistes de les joguines. 13-02-2003 (en anglés)
Joguines. Guia per a joguines aquàtiques o per a flotació. 09-07-2012 (en anglés)
Joguines. Guia per a piscines afectades per la Directiva de seguretat de joguines. 30-06-2008 (en anglés)
Joguines. Guia per a la classificació de llibres. 06-04-2009 (en anglés)
Joguines. Guia per a la classificació d’instruments musicals. 21-12-2010 (en anglés)
Joguines. Guia per a la classificació de joguines aptes per a nens menors de 3 anys. 06-04-2009  (en anglés)
Joguines. Guia per a l’embalatge. 09-07-2012 (en anglés)
Joguines. Guia per a embarcacions. 19-04-2011 (en anglés)
Joguines. Guia per a l’equipament esportiu. 18-01-2012 (en anglés)
Joguines. Guia pels articles de pintar, articles d’escriptura o dibuix i articles de papereria. 09-10-2012 (en anglés)
Joguines. Guia per a equips electrònics. 09-07-2012 (en anglés)
Joguines. Guia per a disfresses. 04-12-2012 (en anglés)
Reglament UE 305/2011. Productes de construcció. Guia per a la preparació de la documentació a realitzar pel fabricant per al marcatge CE i la documentació a emetre pels organismes notificats (Juliol 2013).
Com es comprova el marcat CE en l'àmbit del Reglament europeu de productes de la construcció (Reglamento UE 305/2011). Novembre 2013.

Enllaços

BEQUINOR (Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial)
Conceptos básicos sobre el Nuevo Enfoque y el Enfoque Global. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Fulles explicatives de la Directiva 2009/142/CE d'aparells a gas (en anglès).
Guia d’aplicació de la Directiva 2006/95/CE de baixa tensió recomanacions (en anglès).
Guia Virtual del Marcado CE. Consejería de Innovación, Ciencía y Empresa de la Junta de Andalucía.
Informació de les Directives europees relatives a productes industrials. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
New Approach Standardisation in the Internal Market.