normativa.infocentre.es

Riscos laborals

 
- Accés a la legislació i els requisits legals vigents, aplicables a la teva empresa en l’àmbit del medi ambient, els riscos laborals i la seguretat de les instal·lacions, per a les empreses certificades per OHSAS. DL Plus. Més informació
 
- Servei pregunta-resposta. Consulta a l'expert. Més informació
 

Documents

Directrius bàsiques per al desenvolupament de la prevenció dels riscos laborals a l'empresa
Guia de les principals verificacions periòdiques a l'empresa - Foment de Treball Nacional
Guies tècniques per a l’avaluació i la prevenció de riscos - INSHT
Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics.
Guies pràctiques de riscos laborals  IBERMUTUAMUR
Junta d'Andalusia - Efectes sobre la salut humana dels camps magnètics i elèctrics de molt baixa freqüència (ELF)
Notas Técnicas de Prevención - INSHT
Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals. Generalitat de Catalunya
Manual de prevenció de riscos laborals al sector de la construcció. Generalitat de Catalunya
Informe del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre l’aplicació del Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària en front a emissions radioelèctriques.
Ambient tèrmic per la calor. Generalitat de Catalunya
Pla d'Acció 2015-16 de l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020.
 

Enllaços

European Agency for Safety and Health at work
Industrial Safety and Hygiene News
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
National Safety Council
NIOSH - The National Institute for Occupational Safety and Health
OECD - Environmental Health and Safety Publications
OIT. Organización Internacional del Trabajo. Normas Internacionales del Trabajo
ILO-Inernational Labour Organization. Programme on Safety and Health at Work and the Environment
OSHA. U.S. Departament of Labor
PrevenciónIntegral.com
Prevention-World