normativa.infocentre.es

Seguretat industrial i enginyeria

 
Et proposem els següents serveis:
 
- Accés a la legislació vigent aplicable a la teva empresa, productes i serveis. DL Abstract. Més informació
 
- Accés a les referències de les normes publicades pels organismes de normalització. NT Alerta. Més informació
 
- Servei pregunta-resposta que té l'objectiu de resoldre les consultes que pugui plantejar l'usuari. Consulta a l'expert. Més informació
 

Documents

Guia de les principals verificacions periòdiques a l'empresa - Foment de Treball Nacional

Guia d'instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendis d'estructures. Tecnifuego
Guia de tramitació de l'Autoconsum (versió preliminar). IDAE
Guies tècniques per a l’avaluació i la prevenció de riscos - INSHT
Guies pràctiques de riscos laborals – IBERMUTUAMUR
Notas Técnicas de Prevención - INSHT
Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals. Generalitat de Catalunya
Manual de prevenció de riscos laborals al sector de la construcció. Generalitat de Catalunya.
Les funcions i les responsabilitats dels agents que intervenen en una instal·lació industrial (només disponible en català).
Guies Tècniques Nacionals i de la Unió Europea (Seveso II)
Documents i guies relatius als accidents greus.
Criteris per a la interpretació i aplicació dels Documents Bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació: DB SI – Seguretat en cas de incendio.
Criterios para la interpretación y aplicación del documento básico del Código Técnico de la Edificación: DB SI – Seguridad en caso de utilización y accesibilidad.
Criteris d’aplicación de la normativa de prevenció d’incendis de la Taula d’Interpretació de Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI).
Guia Tècnica d’aplicació del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.
Guia Tècnica d'aplicació del Reglament de Seguretat per a Instal•lacions Frigorífiques i les seves ITC.
Guia tècnica per a l'avaluació i PRL dels agents químics en els llocs de treball.
Guia Tècnica per a l’elaboració d’un Pla d’autoprotecció.
Guia Vademècum per a instal•lacions d’enllaç en Baixa Tensió Fecsa Endesa. 3ª Edició-rev1. Febrer 2014
Guia vademècum per a instal·lacions d’enllaç en baixa tensió Fecsa Endesa.
Manuals Tècnics IBERDROLA (proveïdors - bases de contractació).
Guia d’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).
Criteris sobre l’aplicació de diferents aspectes del Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). Catalunya.
Especificacions Particulars de les Empreses Subministradores conforme al REBT
Informe del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre l’aplicació del Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària en front a emissions radioelèctriques.
Ambient tèrmic per la calor. Generalitat de Catalunya.
UNESA 4401 C. Aplicación del código de barras para la codificación de los contadores de energía eléctrica.
UNESA 1404 E. Instalaciones de enlace entre la red de distribución pública y las instalaciones interiores – Centralización de contadores prefabricadas con envolvente total aislante.
UNESA 1410 B. Instalaciones de enlace entre la red de distribución pública y las instalaciones interiores – Conjuntos de medida para suministros individuales, comerciales o de servicios, en baja tensión.
Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes de 3ª categoría.
Nota aclaratoria sobre la aplicación del Real Decreto 238/2013, de 5-04-2013 para aquellas instalaciones termicas de edificios en ejecución en el momento de entrada en vigor del citado real decreto. Madrid, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 07-05-2013.
Guia sobre el Reial Decret 88/2013, pel qual s'aprova la ITC AEM 1 “ascensors". Edició V1 febrer 2014 (en castellà).
Orientacions per a la identificació de requisits de seguretat en l'emmagatzematge de productes químics perillosos.

Enllaços

AENOR (Asociación Española de Normalización)
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Asociación de distribuidores de material eléctrico (ADIME)
Asociación Eletrotécnica Española
Asociación Nacional de Investigadores de Incendios (ANINCE)
Asociación para el reciclaje de lámparas (AMBILAMP)
Bombers de l’Ajuntament de Barcelona - Documentació i normativa
Bomberos-seguridad
CEPREVEN
Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra incendios, Electricidad y Afines (CONAIF)
Confederación Nacional de Empresarios Instaladores y Mantenedores (CNI)
Empresa Uriarte Safybox
Endesa
Endesa. Normativa
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España
Industrial Safety and Hygiene News
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
Instituto de Tecnología Eléctrica (ITE)
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
Legislación de Seguridad Industrial
National Safety Council
NFPA. National Fire Protection Association
NIOSH - The National Institute for Occupational Safety and Health
OECD - Environmental Health and Safety Publications
OIT. Organización Internacional del Trabajo. Normas Internacionales del Trabajo
ILO – International Labour Organization. Programme on Safety and Health at Work and the Environment (SafeWork)
OSHA. U.S. Departament of Labor
Plataforma para la Revisión de las Instalaciones Eléctricas
Portal del instalador
Portal Fundación Fuego
Portal Sólo Ingeniería
Portal Voltimum
Prevenció d'incendis en edificis, locals públics i indústries - Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
PrevenciónIntegral.com
Prevention-World
Protección Civil - Ministerio de Interior
Solomantenimiento.com
Tecnicsuport.com
Tecnifuego-Aespi. Asociación Española para la Protección contra Incendios
   

Altres documents

Informe del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre l’aplicació del Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària en front a emissions radioelèctriques.
Ambient tèrmic per la calor. Generalitat de Catalunya.
UNESA 4401 C. Aplicación del código de barras para la codificación de los contadores de energía eléctrica.
UNESA 1404 E. Instalaciones de enlace entre la red de distribución pública y las instalaciones interiores – Centralización de contadores prefabricadas con envolvente total aislante.
UNESA 1410 B. Instalaciones de enlace entre la red de distribución pública y las instalaciones interiores – Conjuntos de medida para suministros individuales, comerciales o de servicios, en baja tensión.
Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes de 3ª categoría.