normativa.infocentre.es

Decret Llei 17/2019. Mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge. Catalunya.