normativa.infocentre.es

Directiva Delegada UE 2019/177. Modif. anexo III Dir. 2011/65/UE (RoHS). Exención al plomo como activador en polvo fluorescente de lámparas de descarga usadas como lámparas de bronceado que contengan fósforos. Unión Europea