normativa.infocentre.es

 

Infocentre és la marca dels serveis de legislació i normes tècniques dels Enginyers Industrials de Catalunya. Ens avalen més de 25 anys d'experiència.

Oferim la informació necessària per facilitar el compliment de les obligacions legals (en matèries com seguretat industrial, medi ambient, prevenció de riscos laborals) i els requeriments tècnics de productes (com marcatge CE, qualitat, seguretat, assajos).

Adaptem els serveis a les necessitats particulars de cada empresa o professional, tenint en compte el sector (químic, alimentari, cosmètic, logístic, serveis, enginyeries) i el volum de l’empresa.