• 25/02/2021 Catalunya. Nou tràmit per denunciar el mal funcionament o mal estat d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial.

  El 22/02/2021 es va publicar el nou tràmit electrònic de Denúncia respecte de l’estat i/o el funcionament de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial. Qualsevol persona física o jurídica, que vulgui posar en coneixement de l’Administració situacions relacionades amb el mal funcionament, el mal estat o altres condicions antireglamentàries de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial ha d’utilitzar aquest tràmit. Aquesta comunicació només es pot fer presencialment en el cas que el denunciant sigui un…

 • 05/11/2020 Consulta pública: Catalunya. Projecte de decret sobre l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

  El departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya posa a consulta pública el projecte de decret sobre l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents a: La conveniència de disposar d’una única norma que reguli les instal·lacions i els aparells d’il·luminació pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir, per tal de facilitar-ne la seva aplicabilitat. La conveniència…

 • 30/10/2020 Catalunya. Nou tràmit relatiu a la Comunicació de fuites de gasos refrigerants fluorats

  A partir del dia 27 d’octubre de 2020 els titulars d’instal·lacions frigorífiques i d’instal·lacions tèrmiques en edificis han de comunicar l’Administració les fuites de gasos refrigerants fluorats que es produeixin en les seves instal·lacions. Accés al tràmit

 • 30/10/2020 Guia Tècnica. Comptabilització de consums individuals de calefacció en instal·lacions tèrmiques d’edificis RD 736/2020

  IDAE publica la Guia Tècnica de comptabilització de consums individuals de calefacció en instal·lacions tèrmiques d’edificis RD 736/2020. El Reial decret estableix tot un seguit de requisits i obligacions relacionats amb la comptabilització de consums individuals de calefacció que han de complir les instal•lacions tèrmiques centralitzades d’edificis nous i existents, i aquesta publicació pretendre donar informació al respecte, ressaltant els aspectes més importants de la disposició legal, Veure guia

 • 22/10/2020 Guia d’aplicació del DB-HE 2019. Habitatge unifamiliar. (Exemples pràctics).

  El CTE publica, amb aquest document, el primer d’una sèrie d’exemples pràctics que mostren l’aplicació del DBHE. L’objectiu d’aquesta guia és facilitar l’aplicació del nou DB-HE 2019 recollit en el Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. La guia ve a completar el conjunt de documents tècnics d’ajuda que responen a l’estratègia del Ministerio de Transportes, Movilida…

 • 20/10/2020 Reial decret llei 28/2020. Treball a distància.

  Les relacions de treball a què és aplicable seran aquelles en què concorrin les condicions descrites en l’article 1.1 de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015), que es desenvolupin a distància amb caràcter regular. Es regula el treball a distància que es presti, en un període de referència de tres mesos, un mínim de el trenta per cent de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en…

 • 19/10/2020 3/11 Taller de normativa de Seguretat Laboral, Instal·lacions, Medi Ambient i COVID-19.

  Programa: – Sistemes de seguiment i actualització de disposicions legals i normativa tècnica. El cas de la normativa COVID: Seguretat Laboral, Instal·lacions i Medi Ambient. InfoCentre: DL Plus / NT Plus – Requisits legals derivats de les diferents normatives – Relació de normes que afecten processos i operacions de les empreses Gestió de serveis Processos de fabricació Organització logística Dirigit a: Responsables de sistemes de qualitat, medi ambient i seguretat, Facility managers, gerents i directors,…

 • 30/09/2020 El CTE edita la guia Rehabilitació enfront al radó.

  Aquest document de rehabilitació té com objectiu el de constituir una eina pràctica d’ajuda enfocada tant a l’usuari de l’habitatge com als agents que puguin participar en el procés tècnic de protecció enfront del radó d’edificis existents. La Guia es complementa amb una sèrie de fitxes independents que aprofundeixen en les intervencions concretes que es poden dur a terme o il·lustren casos reals. Veure guia

 • 15/09/2020 IDAE actualitza la guia professional de tramitació de l’autoconsum.

  En aquesta versió de la Guia, es destaquen les noves possibilitats que s’obren a l’autoconsum gràcies a l’autoconsum col·lectiu a través de xarxa, que si es connecta a la xarxa interior d’un dels consumidors associats i els consums auxiliars són menyspreables permetrà que aquests accedeixin a sistema de compensació simplificada. A més s’amplien els exemples de compensació per incloure aquestes opcions a través de xarxa i es completen alguns procediments i recomanacions. S’incorporen els últims…

 • 15/09/2020 CTE. Guia aplicació del DB-HE 2019

  L’objectiu d’aquesta Guia és facilitar l’aplicació del nou DB-HE recollit en el Reial Decret 732/2019, de 20-12-2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006. Aquesta guia ve a completar el conjunt de documents tècnics d’ajuda que responen a l’estratègia del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de facilitar l’aplicació de la reglamentació de l’edificació i ampliar el seu coneixement entre el personal tècnic que…