Continue reading...

Nou Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó.

En data 20-02-2024, la Unió Europea publica el Reglament UE 2024/590 sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó, i pel qual es deroga el Reglament CE 1005/2009. El present Reglament estableix normes sobre la producció, importació, exportació, introducció al mercat, emmagatzematge i posterior subministrament de substàncies que esgoten la capa d’ozó, així com sobre el seu ús, recuperació, reciclatge, regeneració i destrucció, i sobre la notificació de informació sobre aquestes substàncies i sobre la…

Continue reading
Continue reading...

Nou Reglament sobre els gasos fluorats amb efecte hivernacle.

En data 20-02-2024, la Unió Europea publica el Reglament UE 2024/573 sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, pel qual es modifica la Directiva (UE) 2019/1937, i es deroga el Reglament UE 517/2014. Aquest Reglament: a) estableix normes sobre la contenció, l’ús, la recuperació, el reciclatge, la regeneració i la destrucció dels gasos fluorats d’efecte hivernacle i sobre les mesures d’acompanyament connexes, com ara la certificació i la formació, que inclou la manipulació segura de els…

Continue reading
Continue reading...

Reglament Baixa Tensió. Revisió de la Guia-BT-33.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicat una nova revisió de la Guia-BT-33 sobre instal·lacions amb finalitats especials. Instal·lacions provisionals i temporals d’obres. Les prescripcions particulars d’aquesta instrucció s’apliquen a les instal·lacions temporals destinades: – a la construcció de nous edificis; – a treballs de reparació, modificació, extensió o demolició d’edificis existents; – a treballs públics; – a treballs d’excavació, i – a feines similars. Veure guia

Continue reading
Continue reading...

Consulta pública prèvia. Elaboració de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en matèria d’incendis a establiments, activitats, infraestructures i edificis.

La Generalitat de Catalunya sotmet a consulta prèvia l’elaboració d’una Ordre que proporcioni la documentació tècnica necessària per dur a terme la intervenció administrativa de la Generalitat en prevenció i seguretat d’incendis a establiments, activitats, infraestructures i edificis i aprovi el model de certificat d’adequació de la prevenció d’incendis. i mesures de seguretat. Els objectius principals que es volen aconseguir són: 1. La presentació dels projectes tècnics en format digital a l’Administració a través del…

Continue reading
Continue reading...

Ajuts del PERTE de descarbonització industrial

En data 24-01-2024 el Ministeri d’Indústria i Turisme ha obert la finestreta per a la presentació de les sol·licituds de fons europeus per a projectes de descarbonització amb càrrec a la primera línia d’actuació del PERTE destinat a la transició verda de la indústria. La Línia 1 d’ajudes d’actuació integral per a la descarbonització dona suport a les actuacions dutes a terme per les indústries nacionals per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle,…

Continue reading
Continue reading...

Mètodes d’avaluació de riscos derivats de la manipulació manual de càrregues.

L’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) ha publicat el document Mètodes d’avaluació de riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. La manipulació manual de càrregues és una tasca que és present a multitud de sectors productius i aquest document té com a objectiu exposar els principals mètodes d’avaluació dels riscos de la manipulació de càrregues i determinar quin és el més adequat segons les diferents situacions de manipulació que es…

Continue reading
Continue reading...

Guia de preguntes i respostes freqüents sobre la compatibilitat de MOVES III i els incentius fiscals a la mobilitat elèctrica

L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha editat la guia de preguntes freqüents sobre la compatibilitat de MOVES III i els incentius fiscals a la mobilitat elèctrica. Hi trobaràs resposta a qüestions com quines inversions generen un benefici fiscal en mobilitat elèctrica, qui es pot beneficiar d’aquestes deduccions o quin tipus de vehicles donen dret a deducció o benefici fiscal, entre d’altres. Veure document

Continue reading
Continue reading...

Catalunya. Instrucció per posar en servei les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques

En data 11-12-2023 es publica al DOGC la Resolució EMT/4139/2023, de 7 de novembre, per la qual es fa pública la Instrucció DGI 12/2023, sobre condicions i procediment a seguir, en matèria de seguretat industrial, per posar en servei les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques que s’acullin al règim de compensació d’excedents en baixa tensió. La present instrucció és d’aplicació a les instal·lacions, en baixa tensió, per a la modalitat de subministrament amb autoconsum i amb excedents…

Continue reading