Continue reading...

Nou Reglament d’equips a pressió i es modifiquen altres reglaments de seguretat d’instal·lacions.

En data 11-10-2021 s’ha publicat, en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el Reial Decret 809/2021, de 21-09-2021, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. L’objectiu d’aqueta nou reial decret és l’adaptació de la reglamentació de seguretat d’equips a pressió a la nova classificació de substàncies que s’aplica en l’àmbit europeu, així com la seva actualització tenint en compte l’evolució de la tècnica i l’experiència que s’ha anat…

Continue reading
Continue reading...

Directrius per millorar la qualitat de l’aire i protegir la salut mental.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat una nova guia de directrius per millorar la qualitat de l’aire i protegir la salut mental. Aquest document, publicat en anglès,  ofereix recomanacions basades en la salut per a la gestió de la qualitat de l’aire. L’objectiu d’aquestes recomanacions és proporcionar orientació per ajudar a reduir els nivells de contaminants de l’aire per tal de disminuir l’enorme càrrega per a la salut resultant de l’exposició a la…

Continue reading
Continue reading...

Malalties transmissibles d’alt risc

La Taula d’Interpretació i Desenvolupament dels plans d’autoprotecció que agrupa la Diputació de Barcelona, ​​Bombers de Barcelona, ​​Protecció Civil de Catalunya, Col·lectius professionals, Associacions, Gremis, i Federacions Patronals ha publicat la següent recomanació: R-16. Malalties transmissibles d’alt risc potencial i teletreball en relació amb els PAU. Veure document

Continue reading
Continue reading...

Bombers de la Generalitat. Noves Instruccions Tècniques Complementàries.

Instrucció Tècnica Complementària SP-141. Abastament d’aigua contra incendis en activitats aïllades. Defineix les condicions equivalents d’abastament d’aigua contra incendis en activitats no industrials situades en zones aïllades (cases de colònies, restaurants, cases de turisme rural o activitats similars), amb una superfície construïda inferior a 2000 m2 , i que no disposin d’una xarxa de subministrament d’aigua suficient per als hidrants d’incendi. Instrucció Tècnica Complementària SP-142. Condicions de seguretat en cas d’incendi en els establiments de…

Continue reading
Continue reading...

Fitxa de prevenció d’incendis. Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

Bombers de Barcelona publica la Fitxa de prevenció d’incendis 1.18 Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics. (Només disponible en català) Proposa les mesures de protecció contra incendis  addicionals a les establertes en el Document Bàsic de Seguretat Contra Incendis del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB SI), Ordenança Reguladora de les Condicions de protecció contra incendis de l’Ajuntament de Barcelona (ORCPI) i Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI) , davant d’un…

Continue reading
Continue reading...

Guia per a la implementació del BIM en la licitació pública

La guia pretén ser una ajuda de tot el que cal conèixer i definir a l’hora de plantejar la incorporació del BIM a una licitació pública. La seva estructura pretén ser didàctica i segueix un camí paral·lel al necessari per endegar una licitació, i establir una relació entre el client i els proveïdors (adjudicador i adjudicataris en termes ISO 19650). Aporta una visió de cicle de vida dels actius que va des de la planificació…

Continue reading