Continue reading...

Bombers de la Generalitat. Noves Instruccions Tècniques Complementàries.

Instrucció Tècnica Complementària SP-141. Abastament d’aigua contra incendis en activitats aïllades. Defineix les condicions equivalents d’abastament d’aigua contra incendis en activitats no industrials situades en zones aïllades (cases de colònies, restaurants, cases de turisme rural o activitats similars), amb una superfície construïda inferior a 2000 m2 , i que no disposin d’una xarxa de subministrament d’aigua suficient per als hidrants d’incendi. Instrucció Tècnica Complementària SP-142. Condicions de seguretat en cas d’incendi en els establiments de…

Continue reading
Continue reading...

Fitxa de prevenció d’incendis. Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

Bombers de Barcelona publica la Fitxa de prevenció d’incendis 1.18 Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics. (Només disponible en català) Proposa les mesures de protecció contra incendis  addicionals a les establertes en el Document Bàsic de Seguretat Contra Incendis del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB SI), Ordenança Reguladora de les Condicions de protecció contra incendis de l’Ajuntament de Barcelona (ORCPI) i Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI) , davant d’un…

Continue reading
Continue reading...

Guia per a la implementació del BIM en la licitació pública

La guia pretén ser una ajuda de tot el que cal conèixer i definir a l’hora de plantejar la incorporació del BIM a una licitació pública. La seva estructura pretén ser didàctica i segueix un camí paral·lel al necessari per endegar una licitació, i establir una relació entre el client i els proveïdors (adjudicador i adjudicataris en termes ISO 19650). Aporta una visió de cicle de vida dels actius que va des de la planificació…

Continue reading
Continue reading...

Legislació europea sobre el clima.

El 09-07-2021 la Unió Europea publica el Reglament UE 2021/1119 que estableix el marc per aconseguir la neutralitat climàtica i es modifiquen els Reglaments CE 401/2009 i UE 2018/1999 «Legislació europea sobre el clima». Aquesta disposició legal estableix un marc per a la reducció progressiva i irreversible de les emissions antropogèniques de gasos d’efecte hivernacle per les fonts i l’increment de les absorcions de gasos d’efecte hivernacle pels embornals regulades en el Dret de la…

Continue reading
Continue reading...

Nova Llei de treball a distància.

Dissabte 10-07-2021 el BOE va publicar la nova Llei 10/2021 de treball a distància. Aquesta Llei va entrar en vigor el 11-07-2021, excepte l’apartat dos de la disposició final primera, que modifica l’article 40 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000 , de 4 d’agost, que entrarà en vigor el 01-10-2021. Veure més

Continue reading
Continue reading...

Guia tècnica d’aplicació del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

La guia tècnica d’aplicació del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, publicada a l’abril de 2021, és un document que recopila consultes i respostes per la correcta interpretació del nou RSIF, facilitant suggeriments concrets en aquells casos en què el text reglamentari pot conduir a interpretacions diverses. També incorpora nombrosos exemples pràctics d’aplicació, arbres de decisió, esquema lògics i diagrames. Veure guia

Continue reading
Continue reading...

Reial Decret 427/2021. Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens.

Reial Decret 427/2021. Modifica Real Decret 665/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Està modificació actualitza els seus annexes I, per afegir nous treballs, i III, per incorporar els nous agents, alguns amb el seu corresponent valor límit. Veure més

Continue reading
Continue reading...

Reial Decret 390/2021. Procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Aquest Reial decret estableix les condicions tècniques i administratives que han de regir la realització de les certificacions d’eficiència energètica dels edificis i la correcta transmissió dels resultats obtinguts en aquest procés de certificació energètica als usuaris i propietaris dels mateixos. A més, s’estableixen les condicions tècniques i administratives per a l’aprovació de la metodologia de càlcul de la seva qualificació d’eficiència energètica, considerant aquells factors que més incidència tenen en el consum d’energia dels…

Continue reading
Continue reading...

Llei 7/2021. Canvi climàtic i transició energètica

Aquesta llei té per objecte assegurar el compliment, per part d’Espanya, dels objectius de l’Acord de París; facilitar la descarbonització de l’economia espanyola, la seva transició a un model circular, de manera que es garanteixi l’ús racional i solidari dels recursos; i promoure l’adaptació als impactes de l’canvi climàtic i la implantació d’un model de desenvolupament sostenible que generi ocupació decent i contribueixi a la reducció de les desigualtats. L’Administració General de l’Estat, les comunitats…

Continue reading
Continue reading...

Nova Guia REHVA sobre COVID “How to operate HVAC and other building service systems to prevent the spread of the coronavirus (SARS-CoV-2) disease (COVID-19) in Workplaces”.

REHVA publica a la una nova versió 4.1. sobre com operar HVAC (calefacció, ventilació i aire condicionat) i altres sistemes de serveis d’edificis per prevenir la propagació de la malaltia per coronavirus (SARS-CoV-2) (COVID-19) en els llocs de treball. La guia està disponible en anglès. Veure guia

Continue reading