S’actualitzen documents bàsics del CTE.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) actualitza els comentaris dels documents bàsics de Salubritat (DB-HS), Seguretat en cas d’incendi (DB-SI) i el Document de Suport DA DB-SI/1 sobre la justificació de la posada en obra de productes de construcció quant a les seves característiques de comportament davant del foc.

Veure documents