Ascensors. Nova Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1.

En data 13-04-2024 es publica al BOE el Reial Decret 355/2024 que aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 «Ascensors», que regula la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors, així com el increment de la seguretat del parc d’ascensors existent.

Aquesta instrucció tècnica complementària té per objecte definir les condicions de seguretat dels ascensors definits a l’article 2, establint el procediment de la posada en servei i modificació dels mateixos, així com els requisits de manteniment i inspecció, amb l’objectiu de protegir les persones, els animals de companyia i els béns contra els diferents riscos d’accidents que es puguin produir com a conseqüència del funcionament, les modificacions i el manteniment dels aparells esmentats.

Aquesta ITC s’aplica a tot ascensor segons el que defineix l’article 2.

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ITC:
a) Els aparells d’elevació d’obres de construcció,
b) Les instal·lacions de cables, inclosos els funiculars,
c) Els aparells d’elevació especialment dissenyats i fabricats per a fins militars o policials,
d) Els aparells d’elevació des dels quals es puguin efectuar treballs,
e) Els aparells d’elevació per a pous de mines,
f) Els aparells d’elevació destinats a moure actors durant representacions artístiques,
g) Els aparells d’elevació instal·lats en mitjans de transport,
h) Els aparells d’elevació vinculats a una màquina i destinats exclusivament a l’accés a llocs de treball, inclosos els punts de manteniment i inspecció de la màquina,
i) Els trens de cremallera,
j) Les escales mecàniques i andanes mòbils,
k) Els aparells elevadors que discorrin al llarg d’una escala o rampa, i
l) Els aparells elevadors amb només dues parades que serveixin una distància vertical menor que l’existent entre dues plantes d’un edifici o construcció, amb una distància màxima entre les dues parades de tres metres.

Entra en vigor el 01-07-2024.

Veure document