Requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Es publica el Reial Decret 487/2022 que estableix els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

El Reial decret té per objecte la prevenció i el control de la legionel·losi, en nom de la protecció de la salut humana, mitjançant l’establiment de les mesures sanitàries a aplicar a les instal·lacions susceptibles de la proliferació i disseminació de Legionella. El seu àmbit d’aplicació són les instal·lacions que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus d’exposició humana al bacteri i, per tant, de propagació de la malaltia de la legionel·losi durant el funcionament, les proves de servei o el manteniment. S’aplica tant a instal·lacions en edificis, mitjans de transport, instal·lacions recreatives, instal·lacions urbanes, instal·lacions d’ús sanitari o terapèutic i qualsevol instal·lació que utilitzi aigua en el seu funcionament i produeixi, o sigui susceptible de produir, aerosols que puguin suposar un risc per a la salut de la població. A títol d’exemple, sense pretendre ser una llista exhaustiva, a l’annex I es relacionen una sèrie d’instal·lacions que compleixen aquests requisits..

Ver documento