Es modifica la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16).

En data 10-04-2024 el BOE publica el Reial decret 320/2024 pel qual es modifica la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16), aprovada pel Reial decret 256/2016.

Aquest Reial decret inclou les modificacions necessàries per adaptar el seu contingut a la reglamentació nacional i europea vigents, entre les quals hi ha el Reglament UE 2019/515 relatiu al reconeixement mutu de mercaderies comercialitzades legalment en un altre Estat Membre, i el Reial Decret 470/2021 que aprova el Codi Estructural.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència establerts a l’article 129 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Compleix els principis de necessitat i eficàcia, ja que l’aplicació de la Instrucció de Ciments modificada respecte a la reglamentació anterior s’adapta a la resta de reglamentació nacional i europea, incloent-hi una clarificació dels requisits exigibles als diferents tipus de ciments, tant a els productes, com els processos de recepció, transport, emmagatzematge, manipulació i ús dels ciments.

Veure document