Fitxa de prevenció d’incendis. Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

Bombers de Barcelona publica la Fitxa de prevenció d’incendis 1.18 Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics. (Només disponible en català)

Proposa les mesures de protecció contra incendis  addicionals a les establertes en el Document Bàsic de Seguretat Contra Incendis del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB SI), Ordenança Reguladora de les Condicions de protecció contra incendis de l’Ajuntament de Barcelona (ORCPI) i Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI) , davant d’un nou risc.

S’aplicarà a totes les instal·lacions, activitats, locals, etc, on s’incorporen Instal·lacions de Recàrrega de Vehicles Elèctrics (IRVE). L’aplicació dels criteris que es descriuen en aquesta fitxa, en casos no contemplats explícitament en la mateixa, es determinaran pel Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) per analogia, bon criteri i proporcionalitat.

Veure Fitxa