Reial Decret 736/2020. Regula la comptabilització dels consums individuals en instal•lacions tèrmiques d’edificis.

S’estableixen els requisits i obligacions relacionats amb la comptabilització dels consums individuals de calefacció i refrigeració que han de complir les instal·lacions tèrmiques centralitzades dels edificis nous i existents, la determinació de el cost variable que correspon a cada unitat de consum completat amb un cost fix derivat de l’manteniment de les instal•lacions de l’edifici i de l’energia tèrmica irradiada destinada a escalfar les zones comunes de l’edifici, determinar els procediments que permetin comprovar el seu compliment, així com les obligacions relatives a la informació sobre el consum individual i el cost d’accés a la informació sobre mesurament i liquidació de consums, tal com s’estableix en la Directiva 2012/27 / UE i en la Directiva UE 2018/2002. (Eficiència energètica).

Veure més