Banc de proves regulatori per al foment de la investigació i la innovació al sector elèctric.

Amb data 12-07-2022 es publicada al BOE el Reial Decret 568/2022 que s’estableix el marc general del banc de proves regulatori per al foment de la investigació i la innovació al sector elèctric.

Aquest Reial decret té per objecte desenvolupar reglamentàriament el marc general del banc de proves regulatori concebut com un entorn controlat per dur a terme assajos que permetin el desenvolupament de projectes pilot per tal de facilitar la investigació, la innovació i la millora regulatòria a l’àmbit del sector elèctric, en virtut del que preveu la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

Veure document