Bombers de la Generalitat. Noves Instruccions Tècniques Complementàries.

Instrucció Tècnica Complementària SP-141. Abastament d’aigua contra incendis en activitats aïllades.
Defineix les condicions equivalents d’abastament d’aigua contra incendis en activitats no industrials situades en zones aïllades (cases de colònies, restaurants, cases de turisme rural o activitats similars), amb una superfície construïda inferior a 2000 m2 , i que no disposin d’una xarxa de subministrament d’aigua suficient per als hidrants d’incendi.

Instrucció Tècnica Complementària SP-142. Condicions de seguretat en cas d’incendi en els establiments de càmping i àrees d’acollida d’autocaravanes.
Determina les condicions de seguretat en cas d’incendi en els establiments de càmping en totes les seves modalitats i categories, i en les àrees d’acollida d’autocaravanes. Aquesta instrucció és d’aplicació en els nous establiments i en les modificacions significatives dels establiments existents. En aquest darrer cas, és d’aplicació en aquelles zones objecte de les modificacions.