Catalunya. Nou Decret Llei 24/2021 d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

En data 27-10-2021 s’ha publicat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el Decret Llei 24/2021 d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

L’objecte d’aquesta disposició legal és:

a) Modificar el Decret llei 16/2009 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, amb la finalitat d’introduir mesures que millorin l’acceptació social dels projectes d’energies renovables, compatibilitzar l’activitat agrària amb la de producció d’energies renovables i vetllar per la conservació de la biodiversitat, l’ordenació territorial i el desenvolupament sostenible del medi rural.

b) Modificar la Llei 16/2017 del canvi climàtic, per preveure els objectius en matèria de generació renovable, distribuïda i participada en l’horitzó de l’any 2030, concretar la manera d’evitar l’ocupació innecessària del territori i incorporar a la planificació energètica la necessitat que es faci conjuntament amb la planificació territorial sectorial de les energies renovables.

c) Adoptar mesures de simplificació administrativa en matèria d’autoconsum d’energia elèctrica.

d) Crear la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables.

Veure document