Catalunya. Subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis.

Aquestes ajudes tenen la finalitat de compensar les despeses derivades de la millora de les instal·lacions de telecomunicacions en les edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal que no disposin d’una infraestructura comuna de telecomunicacions, pel fet d’haver estat construïdes amb anterioritat a l’any 2000. També pretenen fomentar la retirada d’antenes i cablejat en desús de ràdio i televisió, la substitució de sistemes individuals de recepció de ràdio i televisió i d’instal·lacions antigues de recepció col·lectiva per sistemes comuns de recepció col·lectiva actualitzats que, conjuntament amb la instal·lació de xarxes de fibra òptica o cable coaxial en l’interior de les edificacions i de xarxes multioperador en urbanitzacions, compleixin, en allò que sigui aplicable, el que preveu la normativa vigent en matèria d’infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT), tot amb l’objectiu de facilitar la prestació de serveis de banda ampla ultraràpida.

Podran sol·licitar i, si escau, obtenir la condició de destinatàries últimes de les subvencions les comunitats de propietaris, d’un edifici o conjunt d’edificacions, subjecte al règim de propietat horitzontal.

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el 09-09-2022 i finalitzarà el 30-06-2023.

Més informació