Consulta pública: Catalunya. Projecte de decret sobre l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

El departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya posa a consulta pública el projecte de decret sobre l’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents a:

  • La conveniència de disposar d’una única norma que reguli les instal·lacions i els aparells d’il·luminació pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir, per tal de facilitar-ne la seva aplicabilitat.
  • La conveniència d’incorporar noves tecnologies d’il·luminació o nous criteris en els preceptes del Decret.
  • La utilitat de desenvolupar el procediment i criteris tècnics per a la gestió de les zones d’especial protecció envers la contaminació lumínica. Pros i contres de la seva implantació. Aspectes nous que cal introduir per tal d’assegurar la protecció i millora de la qualitat del medi nocturn d’aquestes zones.
  • La manera de portar a terme el control lumínic de les grans instal·lacions d’il·luminació.
  • La utilitat de la norma catalana per a la reducció de la contaminació lumínica, concretant possibles aspectes de millora en el règim de prevenció i control.

El termini límit de presentació d’observacions finalitza el 21 de Desembre de 2020.

Documents a consultar