Consulta pública prèvia. Elaboració de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en matèria d’incendis a establiments, activitats, infraestructures i edificis.

La Generalitat de Catalunya sotmet a consulta prèvia l’elaboració d’una Ordre que proporcioni la documentació tècnica necessària per dur a terme la intervenció administrativa de la Generalitat en prevenció i seguretat d’incendis a establiments, activitats, infraestructures i edificis i aprovi el model de certificat d’adequació de la prevenció d’incendis. i mesures de seguretat.

Els objectius principals que es volen aconseguir són:
1. La presentació dels projectes tècnics en format digital a l’Administració a través del portal de tramitació electrònica habilitat a aquest efecte, amb les seves característiques i els formats digitals que al portal es determinin, en lloc de format en suport informàtic i en paper com estableix l’Ordre INT/320/2014. Per tant, elimina la presentació en paper o suport informàtic.
2. L’adequació dels formats de la documentació tècnica als requerits pel portal de tramitació electrònica habilitada per les comunicacions.
3. L’establiment de l’obligatorietat de la signatura electrònica de la documentació tècnica.
4. L’estandardització del contingut de la documentació tècnica per justificar el compliment de la normativa tècnica estatal i autonòmica i la seva adequació dels formats de la plataforma de comunicació habilitada.
5. L’adequació a format digital del certificat final d’instal·lació.
6. Facilitar la coordinació administrativa entre les administracions que intervenen en el tràmit (administracions municipals i Generalitat) i unificar-ne els canals.

El termini per a l’enviament de propostes finalitza el 26-02-2024. Les opinions s’hauran de remetre a través de https://participa.gencat.cat/processes/documentacioprevencioincendis/f/4011/