El BOE publica el Reial Decret 298/2021 que modifica diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial.

Modifica:
– els arts. 9.1, 10.3 i 12.1 del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RD 552/2019).

– els arts. 10.1, 11.2, 15.1, 16, l’annex III i afegeix l’annex IV al Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 513/2017).

– ITC-RAT 21 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió (RD 337/2014).

– ITC AEM 1 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció (RD 88/2013).

– ITC-LAT 03 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió (RD 223/2008).

– ITC-ICG 09 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos (RD 919/2006).

– ITC MI-IP05 del Reglament d’instal·lacions petrolíferes (RD 365/2005).

– disposició addicional 2 i la ITC MIE-AEM-4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció (RD 837/2003).

– disposició addicional 4 i la ITC MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció (RD 836/2003).

– art. 2.2 i la ITC-BT-03 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió (RD 842/2002).

Veure més