Guia d’aplicació del DB-HE 2019. Habitatge unifamiliar. (Exemples pràctics).

El CTE publica, amb aquest document, el primer d’una sèrie d’exemples pràctics que mostren l’aplicació del DBHE.

L’objectiu d’aquesta guia és facilitar l’aplicació del nou DB-HE 2019 recollit en el Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març.

La guia ve a completar el conjunt de documents tècnics d’ajuda que responen a l’estratègia del Ministerio de Transportes, Movilida y Agenda Urbana de facilitar l’aplicació de la reglamentació de l’edificació i ampliar el seu coneixement entre el personal tècnic que actua en el camp de l’edificació.

Veure guia