Legislació europea sobre el clima.

El 09-07-2021 la Unió Europea publica el Reglament UE 2021/1119 que estableix el marc per aconseguir la neutralitat climàtica i es modifiquen els Reglaments CE 401/2009 i UE 2018/1999 «Legislació europea sobre el clima».

Aquesta disposició legal estableix un marc per a la reducció progressiva i irreversible de les emissions antropogèniques de gasos d’efecte hivernacle per les fonts i l’increment de les absorcions de gasos d’efecte hivernacle pels embornals regulades en el Dret de la Unió.

El present Reglament estableix un objectiu vinculant de neutralitat climàtica a la Unió d’aquí a 2050, per tal d’assolir l’objectiu a llarg termini referent a la temperatura que estableix l’article 2, apartat 1, lletra a), de l’Acord de París, i proporciona un marc per avançar en la consecució de l’objectiu global d’adaptació previst en l’article 7 de l’esmentat Acord. També estableix un objectiu vinculant per a la Unió de reducció interna neta de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per al 2030.

Aquest Reglament s’aplica a les emissions antropogèniques per les fonts i absorcions per part dels receptors dels gasos d’efecte hivernacle que figuren a l’annex V, part 2, del Reglament UE 2018/1999.

Entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Veure més