Modificació Codi Tècnic d’Edificació (CTE).

En data 15-06-2022 es publica en el BOE el Reial Decret 450/2022 que modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006.

Destaquem alguns canvis:

– modifica diverses seccions de les exigències bàsiques HE Estalvi d’Energia i incorpora una nova secció HE 6 amb el títol «Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics»

– modifica el document bàsic DB-SUA «Seguretat d’Utilització i Accessibilitat»,

– modifica el document bàsic DB-HS «salubritat»,

– modifica la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics» del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Veure document