Nou Reglament d’equips a pressió i es modifiquen altres reglaments de seguretat d’instal·lacions.

En data 11-10-2021 s’ha publicat, en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el Reial Decret 809/2021, de 21-09-2021, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

L’objectiu d’aqueta nou reial decret és l’adaptació de la reglamentació de seguretat d’equips a pressió a la nova classificació de substàncies que s’aplica en l’àmbit europeu, així com la seva actualització tenint en compte l’evolució de la tècnica i l’experiència que s’ha anat acumulant en l’aplicació del Reglament.

Fora de l’àmbit dels equips a pressió, es modifiquen diversos reglaments de seguretat industrial. En particular, es modifica:

  • La Instrucció tècnica complementària ITC-LAT 09 «Avantprojectes i Projectes», aprovada pel Reial Decret 223/2008, de 15-02-2008, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09
  • La Instrucció tècnica complementària ITC-RAT 20 «Avantprojectes i Projectes», aprovada pel Reial Decret 337/2014, de 09-05-2014, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01-23.
  • La Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades aprovada pel Reial Decret 837/2003, de 27-06-2003.

Veure document