Nou Reial Decret sobre les garanties financeras en matèria de residus.

Aquest Reial decret 208/2022 té com a objecte desenvolupar la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, fent ús de l’habilitació continguda a l’apartat 1.b) de la seva disposició final tercera, pel que fa a les garanties financeres exigibles als diferents actors implicats, en virtut del que preveu aquesta i en les normes que la desenvolupen, per respondre:
a) Del compliment, davant de l’administració, de les obligacions que es derivin de l’exercici de l’activitat de producció i gestió dels residus.
b) De la responsabilitat exigible per mort, lesions o malaltia de les persones, o per danys en les coses, que es derivin de les operacions realitzades.
c) De la responsabilitat mediambiental inherent a l’activitat desenvolupada.

Veure document