Protecció dels treballadors contra l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

Nou el Reial decret 395/2022 que modifica el Reial decret 665/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

Aquesta modificació incorpora noves files dels valors límit d’exposició professional al quadre que figura a l’annex III del Reial decret 665/1997.

Aquest Reial decret entra en vigor el 26-05-2022.

Veure document