Reglament Baixa Tensió. Revisió de la Guia-BT-33.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicat una nova revisió de la Guia-BT-33 sobre instal·lacions amb finalitats especials. Instal·lacions provisionals i temporals d’obres.

Les prescripcions particulars d’aquesta instrucció s’apliquen a les instal·lacions temporals destinades:
– a la construcció de nous edificis;
– a treballs de reparació, modificació, extensió o demolició d’edificis existents;
– a treballs públics;
– a treballs d’excavació, i
– a feines similars.

Veure guia