Reial Decret 390/2021. Procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Aquest Reial decret estableix les condicions tècniques i administratives que han de regir la realització de les certificacions d’eficiència energètica dels edificis i la correcta transmissió dels resultats obtinguts en aquest procés de certificació energètica als usuaris i propietaris dels mateixos.

A més, s’estableixen les condicions tècniques i administratives per a l’aprovació de la metodologia de càlcul de la seva qualificació d’eficiència energètica, considerant aquells factors que més incidència tenen en el consum d’energia dels edificis, així com per a l’aprovació de l’etiqueta d’eficiència energètica com a distintiu comú en tot el territori nacional.

La finalitat d’aquest procediment bàsic és la promoció de l’eficiència energètica en els edificis, així com, que l’energia que aquests utilitzin sigui coberta majoritàriament per energia procedent de fonts renovables, amb la consegüent reducció de les emissions de CO2 en el sector de la edificació.

Entrada en vigor: 3 de juny de 2021

Veure més