Reial Decret 427/2021. Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens.

Reial Decret 427/2021. Modifica Real Decret 665/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

Està modificació actualitza els seus annexes I, per afegir nous treballs, i III, per incorporar els nous agents, alguns amb el seu corresponent valor límit.

Veure més