Reial Decret 542/2020. Modifica i deroga diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial

Deroga diverses disposicions que establien l’homologació de determinats productes industrials o que es refereixen a matèries que han passat a quedar regulades per reglaments europeus, i que requereixen una derogació expressa. Així mateix, es procedeix a modificar altres disposicions a fi d’adaptar i millorar el marc normatiu actual en matèria de seguretat industrial.

Veure més