Reial decret llei 28/2020. Treball a distància.

Les relacions de treball a què és aplicable seran aquelles en què concorrin les condicions descrites en l’article 1.1 de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015), que es desenvolupin a distància amb caràcter regular.

Es regula el treball a distància que es presti, en un període de referència de tres mesos, un mínim de el trenta per cent de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball. Es defineix treball a distància, teletreball i treball presencial.

Inclou les limitacions en el treball a distància, la seva voluntarietat i contempla els drets de les persones treballadores a distància com: a la carrera professional; a la dotació i manteniment de mitjans i a l’abonament i compensació de despeses; a la repercussió en el temps de treball; a la prevenció de riscos laborals; a l’ús de mitjans digitals; i drets col·lectius.

No és aplicable a la feina a distància establert com a conseqüència de les mesures de prevenció i contenció de la crisi de l’covid-19, ni per aplicació de l’art .5 de el Reial decret llei 8/2020.

Entrada en vigor: 13-10-2020

Veure text