Riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens

En data 03-07-2024, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica el Reial decret 612/2024 que modifica el Reial decret 665/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

El Reial decret modifica:

– Objecte i àmbit d’aplicació

– Definicions

– Identificació i avaluació de riscos

– Substitució d’agents cancerígens, mutàgens o reprotòxics.

– Mesures d’higiene personal i de protecció individual.

– Vigilància de la salut dels treballadors.

– Documentació

– Informació a les autoritats competents

– Informació i formació dels treballadors

Veure document