Nova Llei de treball a distància.

Dissabte 10-07-2021 el BOE va publicar la nova Llei 10/2021 de treball a distància.

Aquesta Llei va entrar en vigor el 11-07-2021, excepte l’apartat dos de la disposició final primera, que modifica l’article 40 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000 , de 4 d’agost, que entrarà en vigor el 01-10-2021.

Veure més