Continue reading...

S’actualitza la Guia professional de tramitació de l’autoconsum.

Aquesta versió (v4) incorpora les darreres modificacions legislatives de la regulació de l’autoconsum, com els coeficients de repartiment variables en autoconsum col·lectiu, la flexibilització de condicions a l’autoconsum a través de xarxa (qualsevol nivell de tensió) i l’eliminació d’avals als tràmits d’accés i connexió fins a 100kW. A més, s’amplia el detall dels tràmits relatius a les notificacions operacionals i els exemples de connexió. S’incorporen també els darrers procediments administratius posats en marxa per les…

Continue reading
Continue reading...

Requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Es publica el Reial Decret 487/2022 que estableix els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi. El Reial decret té per objecte la prevenció i el control de la legionel·losi, en nom de la protecció de la salut humana, mitjançant l’establiment de les mesures sanitàries a aplicar a les instal·lacions susceptibles de la proliferació i disseminació de Legionella. El seu àmbit d’aplicació són les instal·lacions que puguin ser susceptibles de…

Continue reading
Continue reading...

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Com a conseqüència de la modificació del codi tècnic de l’edificació aprovada pel Reial Decret 450/2022, s’actualitza: Guia d’Aplicació de DB HE 2019 Aquesta edició incorpora nous apartats i en particular: la nova secció HE6 d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la producció elèctrica renovable a edificis d’ús residencial i l’alternativa de compliment de la transmitància tèrmica global en base a la demanda energètica. A més, se n’han incorporat nombrosos exemples. Veure document Eina Unificada…

Continue reading
Continue reading...

Modificació Codi Tècnic d’Edificació (CTE).

En data 15-06-2022 es publica en el BOE el Reial Decret 450/2022 que modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006. Destaquem alguns canvis: – modifica diverses seccions de les exigències bàsiques HE Estalvi d’Energia i incorpora una nova secció HE 6 amb el títol «Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics» – modifica el document bàsic DB-SUA «Seguretat d’Utilització i Accessibilitat», – modifica el document bàsic DB-HS…

Continue reading
Continue reading...

Nova Llei de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació en edificis.

En data 15-06-2022 es publica al BOE la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El greu deteriorament del parc edificatori i de l’habitatge en particular, i la necessitat d’adoptar mesures d’aplicació immediata per revertir aquesta tendència constitueix el primer motiu que justifica l’extraordinària i urgent necessitat de les mesures incloses a la llei, que inclouen mesures…

Continue reading
Continue reading...

Protecció dels treballadors contra l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

Nou el Reial decret 395/2022 que modifica el Reial decret 665/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Aquesta modificació incorpora noves files dels valors límit d’exposició professional al quadre que figura a l’annex III del Reial decret 665/1997. Aquest Reial decret entra en vigor el 26-05-2022. Veure document

Continue reading
Continue reading...

Ajuts. Programa NEOTEC Petites empreses innovadores.

Convocatòria per a l’any 2022 del procediment de concessió d’ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa NEOTEC) La nova convocatòria s’emmarca a la iniciativa NEOTEC del CDTI, organisme depenent del Ministeri de Ciència i Innovació. Aquest programa té com a objectiu el finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i on l’estratègia de negoci es base en…

Continue reading
Continue reading...

Senyalització dels punts de recàrrega elèctrica a les vies i pictograma de senyalització de vehicle elèctric.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana juntament amb el Ministeri de l’Interior publiquen la Instrucció MOV 2022/12 on incorporen al Catàleg oficial de senyals de circulació la senyalització dels punts de recàrrega elèctrica a les vies i pictograma de senyalització de vehicle elèctric . La instrucció ja està en vigor. Veure document

Continue reading
Continue reading...

Mapes de zonificació ambiental per millorar la implantació de projectes d’energia renovable.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha publicat una nova actualització de la “Zonificació ambiental per a energies renovables: Eòlica i Fotovoltaica”. Aquesta eina orienta la instal·lació d’energia eòlica i fotovoltaica cap a zones amb menor impacte sobre el medi ambient, revisa la zonificació tenint en compte nous espais protegits o l’aprovació d’altres instruments de protecció de la biodiversitat ia més permet descarregar els mapes de sensibilitat, per a…

Continue reading
Continue reading...

Guia per a l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental de projectes de plantes solars fotovoltaiques.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic publica la Guia per a l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental de projectes de plantes solars fotovoltaiques i les infraestructures d’evacuació. L’objecte d’aquesta guia és facilitar, tant a promotors com a consultors, orientacions tècniques per a l’elaboració dels estudis d’impacte ambiental d’instal·lacions solars fotovoltaiques de la màxima qualitat, ja que això incrementa la protecció del medi ambient i millora l’eficàcia de la avaluació d’impacte ambiental. Veure…

Continue reading